Klubbens Stadgar


 

§ 1  Klubbens namn är Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos och har sitt säte i Hoting.

§ 2  Mosquitos är en lokal förening vars syfte är att:

       a) Bevara och vårda gamla bilar och mc.

       b) Genom samverkan och aktiviteter av lämplig art främja medlemmarnas intressen för ovanstående.

§ 3  Medlemsavgifter beslutas av styrelsen. Medlemsavgiften skall betalas årsvis och före februari månads utgång.

§ 4  Medlem, som skriftligen anmäler sin önskan om urträde ur klubben, befrias omedelbart från sitt medlemskap. Dock återbetalas ej erlagda avgifter.

§ 5  Medlemmar kan uteslutas om han/hon brutit mot stadgarna, uppträtt olämpligt eller på annat sätt skadat Mosquitos anseende och verksamhet. Styrelsen kan besluta om uteslutning eller hänskjuta frågan till klubbens årsmöte för omröstning, varvid fodras minst 3/4 dels majoritet för uteslutning.

§ 6  Medlem äger rätt att till möten medföra gäster vilka dock ej äger rätt att deltaga i mötesförhandlingar.

§ 7  Mosquitos leds av en styrelse bestående av, ordförande och minst tre och högst sju ledamöter, samt två suppleanter för dessa. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Om styrelsen består av t.ex. 4 ordinarie och 2 suppleanter, skall vartannat år väljas ordförande, kassör och en suppleant, vartannat år vice sekreterare och en suppleant. Det vill säga att högst hälften av styrelsen kan bytas ut vid ett och samma årsmöte.

§ 8  Mosquitos räkenskaper skall löpa per kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av två av årsmötet utsedda revisorer.

§ 9  Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 10 Årsmöte skall hållas årligen, senast den 30 april och då skall följande ärenden behandlas.

       * Val av mötesordförande och mötessekreterare.

       * Fråga om mötet i behörig ordning utlysts.

       * Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

       * Godkännande av dagordningen.

       * Fastställande av röstlängd.

       * Verksamhetsberättelse.

       * Kassarapport och revisionsberättelse.

       * Fastställande av balansräkning.

       * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

       * Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år.

       * Val av revisorer för en tid av 1 år.

       * Val av valberedning.

§ 11 Kallelse till årsmötet skall jämte dagordning avsändas till alla medlemmar senast 30 dagar före årsmötet.

§ 12 Extra klubbmöte skall inkallas när styrelsen finner erfoderligt eller när minst en fjärdedel av antalet medlemmar skriftligen hos styrelsen påfodrar sådant möte. Kallelse till extra klubbmöte skall ske senast 14 dagar före mötet.

§ 13 Rösträtt vid möte tillkommer medlemmar som senast 14 dagar före mötet erlagt alla avgifter till klubben, varje medlem äger en röst. Närvarande medlem har rätt att genom fullmakt representera ytterligare högst en medlem. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§ 14 Förslag till ändringar av desa stadgar kan väckas av Mosquitos medlem och tillställas styrelsen senast 60 dagar före nästa årsmöte. Det åligger styrelsen att framföra förslaget på årsmötet. Vid omröstning fodras 3/4 dels majoritet för att förslaget skall medföra ändring.